AskForm 360度蜀国内部测评(模拟体验)

您好,欢迎进入AskForm360国企内部测评在线体验。

 
    本次体验应用了以下特色功能:


      1、统一显示被评估人层级及关系

      2、支持单独打分和所有人员同时打分

      3、首页展示已保存评估人的得分和排名

      4、提交前支持修改打分,统一提交数据

 

       您可以在体验结束后进入后台企业发掘更多功能……